Gordon Ramsay
Eps7 Venom

Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell & Back – Season 2

Eps16 Venom

Hell’s Kitchen – Season 18